top of page

Doktè Martin Luther King, Jr. Patwonaj

Vil Sanford Dr Martin Luther King, Jr. Komite Direksyon Selebrasyon, Inc. fyè pou l prezante 37yèm Selebrasyon Anyèl ak Obsèvans Memoryal la. Tèm ane sa a se "Leve kanpe." Nou envite w vin jwenn nou nan selebre pwochen jenerasyon lidè yo. Nou kwè ke jèn lidè jodi a pral jwe yon wòl enpòtan nan fòme mond n ap viv nan demen. Pandan wikenn fèt King la, nou pral òganize kat jou evènman sa yo epi nou ta renmen sipò w pou ede nou kontinye kenbe rèv la vivan.

 

Parennaj ou ak sipò w ap pèmèt Komite Direktè Selebrasyon MLK la kenbe rèv la vivan pandan kat jou selebrasyon, refleksyon, ak sèvis.

 

Komite Dr MLK, Jr. rekonesan pou sipò w.

 

WÈ NIVO SPONSORSHIP LA

The City of Sanford Dr. Martin Luther King, Jr. Celebration Steering Committee, Inc. is proud to present the 37th Annual Celebration and Memorial Observance. This year’s theme is “Rise Up.” We invite you to join us in celebrating the next generation of leaders. We believe that the young leaders of today will play a crucial role in shaping the world we live in tomorrow. During the King holiday weekend, we will host the following four days of events and we would like your support in helping us to continue to keep the dream alive. 

Your sponsorship and support will enable the MLK Celebration Steering Committee to keep the dream alive through four days of celebration, reflection, and service.

The Dr. MLK, Jr. Committee is thankful for your support.

VIEW SPONSORSHIP LEVELS HERE

Enfòmasyon sou konpayi

Enfòmasyon pou kontakte moun

Nivo Piblisite

Select an Option:

Tanpri sonje:
Tout anons yo se nwa ak blan sèlman
Pou plis detay, tanpri kontakte Linda Medlock - info@mlksanford.org oswa 407-416-5376

 

DAT LIMÈ: Anons elektwonik ak peman konplè dwe resevwa anvan 15 desanm 2023

 

Dr Martin Luther King, Jr. Komite Direksyon Selebrasyon Inc. se yon òganizasyon 501 C 3 ID # 59-3521511

Voye peman bay:
Komite Direktè Dr MLK, Jr
Atansyon: Linda Medlock
P.O. Bwat 500
Sanford, Florid 32772-0500

Upload PDF

OSWA

Upload Image

Pou fichye ki pi gwo pase 15MB, ou ka voye yon imèl bay info@mlksanford.org

Thank you for your support!

bottom of page