top of page

Dr Martin Luther King, Jr., Sanford, FL
Festival - Konpetisyon Got Talent

Lendi 15 janvye 2024  •  2:30 pm •  Sanford Civic Center

This form no longer accepts submissions.

Enfòmasyon sou Konpetisyon/Fòm Antre

Enfòmasyon sou kontak

Enfòmasyon sou talan

Règ ak Règleman Konpetisyon Talan

  1. Yo pral bay zak pa plis pase SENK (5) MINIT pou fè.

  2. Y ap PENALIZE zak si yo depase tan.

  3. Patisipan yo ka fè yon sèl fwa pandan show la. Nenpòt patisipan ki patisipe nan plis pase yon pèfòmans ap lakoz nan diskalifikasyon nan tou de zak.

  4. PA gen okenn movèz oswa mo vilgè nan nenpòt pèfòmans vokal oswa mizik dans. Sa se yon emisyon familyal!!!

  5. PA gen nidite yo pèmèt! Kenbe vètman nan yon nivo respektab ak bon gou.

  6. Yo pa dwe montre okenn reklam sou alkòl, tabak oswa dwòg sou okenn rad.

  7. PA gen piroteknik, flanm dife, oswa nenpòt lòt adisyon danjere.


Okenn eksepsyon PAP FÈ POU RÈG SA YO! RÈG YO SIJÈ A CHANJMAN SÈ SÈL DISkresyon ÒGANIZATÈ KONPETISYON TALAN YO.

Upload File

Pou fichye ki pi gwo pase 15MB, ou ka voye yon imèl bay info@mlksanford.org

Apre w fin fè peman an, pa fèmen fenèt sa a. Yo pral mande w pou enprime Akò Hold Harmless pou w ranpli.

Thank you for your submission.  We look forward to your performance. 

 

Click here to download the Hold Harmless Agreement

bottom of page