top of page

Vil Sanford Dr Martin Luther King, Jr. Komite Direksyon Selebrasyon, Inc. fyè pou l prezante 37yèm Selebrasyon Anyèl ak Obsèvans Memoryal la. Tèm ane sa a se "Leve kanpe."

Konkou bous orator
Vin yon
Sponsor
Parad Anyèl / Aplikasyon
Entèrelijyon
Sèvis
Festival nan pak la / Got Talent
Bankè komemoratif
Vin yon
Vandè

Nou envite w vin jwenn nou nan selebre pwochen jenerasyon lidè yo. Nou kwè ke jèn lidè jodi a pral jwe yon wòl enpòtan nan fòme mond n ap viv nan demen. Pandan wikenn fèt King la, nou pral òganize kat jou evènman sa yo epi nou ta renmen sipò w pou ede nou kontinye kenbe rèv la vivan.